Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (de “AV”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op elke aankoop van de volgende diensten:
Monitoringdienst voor creatie van zoekmachines zoals door de Aanbieder aangeboden aan professionele klanten (“de Klant”) op de website https://www.latlas.pro/
De belangrijkste kenmerken van de Diensten worden op de website van latlas.pro gepresenteerd.
De Klant is verplicht ze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een Dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

Deze AV zijn te allen tijde toegankelijk op de site https://www.latlas.pro/ en hebben voorrang op elk ander document.
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV en deze te aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure op de site https://www.latlas.pro/ uit te voeren.
Behoudens tegenbewijs vormen de in het computersysteem van de Aanbieder geregistreerde gegevens het bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

De contactgegevens van de aanbieder zijn als volgt:
Latlas, SAS
Aandelenkapitaal van 5000 euro
Geregistreerd bij de RCS van Chalon, onder het nummer 90520645400019
65 rue des luitenants Chauveau 71100 Chalon sur Saone Frankrijk
mail: contact@latlas.pro
telefoon: +33 07 84 98 45 35

Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Zij worden in rekening gebracht en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant.

ARTIKEL 2 – Prijzen

De Diensten worden verleend tegen de prijzen die gelden op de website https://www.latlas.pro/, op het moment dat de bestelling door de Aanbieder wordt geregistreerd.
De prijzen zijn uitgedrukt in euro, exclusief belastingen en BTW.
In de prijzen is rekening gehouden met eventuele kortingen die door de Dienstverlener op de website https://www.latlas.pro/ kunnen worden verleend.
Deze prijzen zijn vast en kunnen gedurende de geldigheidsperiode niet worden herzien, maar de Aanbieder behoudt zich het recht voor om de prijzen buiten de geldigheidsperiode op elk moment te wijzigen.
De prijzen omvatten niet de verwerkings-, verzendings-, transport- en leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd, volgens de op de site aangegeven voorwaarden en berekend voordat de bestelling wordt geplaatst.
De van de Klant gevraagde betaling komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.
Een factuur wordt door de Dienstverlener opgemaakt en aan de Klant overhandigd bij de levering van de bestelde Diensten.

ARTIKEL 3 – Orders

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Diensten te selecteren die hij/zij wenst te bestellen op de website https://www.latlas.pro/, volgens de volgende procedures:
De klant kiest zijn niveau van dienstverlening, dat hij in zijn mandje legt.
De klant kan de bestelling verwijderen of wijzigen alvorens de bestelling te valideren en de onderhavige voorwaarden te aanvaarden.
De verkoop zal pas als geldig worden beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is aan de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en elke vergissing onmiddellijk te melden.
Elke bestelling die op de website latlas.pro wordt geplaatst, vormt de vorming van een contract op afstand tussen de Cliënt en de Aanbieder.
De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant waarmee een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.
De Klant kan de voortgang van zijn bestelling volgen op de website.

Het plaatsen van een bestelling op de site latlas.pro impliceert het sluiten van een contract met een minimale duur van De klant zal de mogelijkheid hebben om het contract 1 maand voor het einde van deze periode te annuleren. hernieuwbaar voor eenzelfde duur door stilzwijgende verlenging.

Krachtens artikel L 215 -1 van de consumentenwet, dat hieronder is weergegeven:
“Bij overeenkomsten voor de verstrekking van diensten die voor bepaalde tijd zijn gesloten en een stilzwijgende verlengingsclausule bevatten, stelt de dienstverrichter de consument ten vroegste drie maanden en uiterlijk één maand vóór het einde van de termijn waarbinnen de verlenging kan worden geweigerd, schriftelijk per brief of per e-mail in kennis van de mogelijkheid om de overeenkomst die hij met een stilzwijgende verlengingsclausule heeft gesloten, niet te verlengen. Deze informatie wordt in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen verstrekt en vermeldt, in een zichtbaar kader, de uiterste termijn voor niet-verlenging.
Indien deze informatie niet overeenkomstig de bepalingen van de eerste alinea aan de consument is toegezonden, kan de consument de overeenkomst op elk moment na de verlengingsdatum kosteloos beëindigen.

Voorschotten die na de laatste verlengingsdatum of, in het geval van contracten van onbepaalde duur, na de datum van omzetting van het oorspronkelijke contract van bepaalde duur zijn betaald, worden in dit geval binnen dertig dagen na de datum van beëindiging terugbetaald, verminderd met de bedragen die tot op die datum met de uitvoering van het contract overeenstemmen. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing onverminderd de bepalingen die bepaalde overeenkomsten wettelijk onderwerpen aan specifieke voorschriften inzake consumentenvoorlichting.
Artikel L215-2 van het wetboek van consumentenrecht sluit de toepassing van artikel L215-1 uit voor de exploitanten van drinkwater- en riooldiensten, terwijl artikel L215-3 van het wetboek van consumentenrecht bepaalt dat deze regels van toepassing zijn op overeenkomsten gesloten tussen beroepsbeoefenaren en niet-beroepsbeoefenaren.
Artikel L241-3 van de Franse consumentenwet sanctioneert de beroepsbeoefenaar die de terugbetalingen niet heeft verricht onder de voorwaarden van artikel L 215-1 van de consumentenwet.

ARTIKEL 4 – Betalingsvoorwaarden

De prijs wordt betaald via beveiligde betaling, volgens de volgende methoden
betaling met kredietkaart
De prijs is volledig betaalbaar door de Klant op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld dankzij het protocol dat is gedefinieerd door de erkende betalingsprovider die tussenbeide komt voor de banktransacties die op de site latlas.pro worden uitgevoerd.

De door de Klant verrichte betalingen zullen pas als definitief worden beschouwd na effectieve inning van de verschuldigde bedragen, door de Aanbieder.
De Aanbieder is niet verplicht om over te gaan tot de levering van de door de Klant bestelde Diensten indien de Klant de prijs niet volledig betaalt onder de hierboven vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 5 – Verlening van diensten

De door de Klant bestelde Diensten zullen op de volgende wijze worden verleend:
Monitoringdienst en zoekmachine in SaaS-modus.
De genoemde Diensten worden binnen een maximale periode, afhankelijk van het door de Cliënt genomen abonnement vanaf de definitieve validatie van de bestelling van de Cliënt, onder de in deze Algemene Voorwaarden voorziene voorwaarden geleverd op het door de Cliënt bij de bestelling op de website latlas.pro aangegeven adres.
De Dienstverlener verbindt zich ertoe zijn uiterste best te doen om de door de Klant bestelde Diensten te leveren, in het kader van een middelenverbintenis en binnen de hierboven gespecificeerde termijnen.

Indien de bestelde Diensten niet binnen 3 werkdagen na de indicatieve datum van levering zijn geleverd, om een andere reden dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop van de Diensten op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van het Wetboek van Consumentenrecht. De door de Klant betaalde sommen zullen hem dan worden terugbetaald ten laatste binnen de veertien dagen die volgen op de datum van de opzegging van het contract, met uitsluiting van elke schadevergoeding of inhouding.
In geval van een specifiek verzoek van de Cliënt betreffende de voorwaarden van de levering van de Diensten, dat door de Dienstverlener naar behoren schriftelijk is aanvaard, zullen de daaraan verbonden kosten het voorwerp uitmaken van een specifieke aanvullende factuur op een latere datum.

Bij gebreke van uitdrukkelijk voorbehoud of klachten van de Klant bij de ontvangst van de Diensten, worden de Diensten geacht te beantwoorden aan de bestelling, zowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft.
De Klant beschikt over een termijn van 3 dagen vanaf de datum van levering van de Diensten om klachten per e-mail, met alle relevante bewijsstukken, bij de Dienstverlener in te dienen.
Geen enkele klacht zal worden aanvaard indien de Klant deze formaliteiten en termijnen niet naleeft.
De Dienstverlener zal zo snel mogelijk en op eigen kosten de Diensten waarvan het gebrek aan overeenstemming door de Klant naar behoren werd aangetoond, terugbetalen of herstellen.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Gezien de aard van de geleverde Diensten, genieten de door de Klant geplaatste bestellingen niet van het herroepingsrecht.
De overeenkomst komt dus definitief tot stand zodra de Klant de bestelling plaatst volgens de voorwaarden die in deze AV zijn vastgesteld.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid van de Verstrekker – Garanties

De Dienstverlener garandeert, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zonder bijkomende betaling, de Klant tegen elk gebrek aan overeenstemming of verborgen gebrek, voortvloeiend uit een ontwerp- of productiefout van de bestelde Diensten onder de volgende voorwaarden en volgens de volgende modaliteiten:
Voorzieningen in verband met wettelijke garanties
Artikel L217-4 van de consumentenwet

“De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor alle gebreken in conformiteit die op het tijdstip van levering bestaan. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.
Artikel L217-5 van het wetboek van consumentenrecht
“Het goed is in overeenstemming met het contract:
1° Als het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk van een soortgelijke zaak wordt verwacht en, indien van toepassing :

indien het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model ;
indien het de kwaliteiten bezit die een koper, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, gerechtvaardigd mag verwachten;
2° Of indien zij de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik, ter kennis van de verkoper gebracht en door deze aanvaard.
Artikel L217-12 van het wetboek van consumentenrecht
"De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee jaar vanaf de levering van de goederen.
Artikel L217-16 van het wetboek van consumentenrecht.
"Wanneer de koper de verkoper tijdens de looptijd van de handelsgarantie die hem bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed is verleend, om een door de garantie gedekte reparatie verzoekt, wordt de eventuele periode van stilstand van ten minste zeven dagen opgeteld bij de duur van de garantie die nog moest lopen. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek om service van de koper of op de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien dit na het verzoek om service is.
Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Dienstverlener schriftelijk (e-mail of brief) in kennis stellen van het bestaan van de gebreken of het gebrek aan overeenstemming.
De aanbieder zal de gebrekkig bevonden diensten zo snel mogelijk en niet later dan 30 dagen na de vaststelling van het gebrek of de fout door de aanbieder terugbetalen of (voor zover mogelijk) laten herstellen. Deze terugbetaling kan gebeuren via overschrijving of cheque.
De garantie van de Dienstverlener is beperkt tot de terugbetaling van de daadwerkelijk door de Klant betaalde Diensten.
De dienstverlener kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-uitvoering die het gevolg is van het optreden van een geval van overmacht zoals gewoonlijk erkend in de Franse jurisprudentie.
De via de website van de Aanbieder https://www.latlas.pro/ aangeboden Diensten voldoen aan de in Frankrijk geldende regelgeving. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Diensten worden verleend; het is de verantwoordelijkheid van de Klant om dit na te gaan.

ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens

De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat het verzamelen van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de verkoop van de Diensten en de uitvoering en levering ervan, toevertrouwd aan de Dienstverlener. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van het dienstverleningscontract.

8.1 Verzameling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de website latlas.pro worden verzameld, zijn de volgende

Openen van een rekening
Tijdens het aanmaken van de Client / gebruikers account:
Naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Betaling
In het kader van de betaling van de op de site latlas.pro voorgestelde Diensten, registreert deze financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of de creditcard van de Klant/gebruiker.

8.2 Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de aanbieder en zijn werknemers.
De verantwoordelijke voor de verwerking is de dienstverlener, in de zin van de Franse wet inzake gegevensbescherming en, met ingang van 25 mei 2018, van Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

8.4 beperking van de verwerking

Tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt, zullen zijn/haar persoonsgegevens niet worden gebruikt voor reclame of marketingdoeleinden.

8.5 Bewaartermijn van de gegevens

De dienstverlener bewaart de verzamelde gegevens gedurende een periode van 5 jaar, die de verjaringstermijn van de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid bestrijkt.

8.6 Veiligheid en vertrouwelijkheid

De dienstverlener treft organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de dienstverlener de veiligheid van de overdracht of de opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

8.7 Handhaving van klanten- en gebruikersrechten

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonlijke gegevens, hebben Cliënten en gebruikers van de latlas.pro website de volgende rechten:
Zij kunnen de gegevens die hen betreffen op de volgende manier bijwerken of wissen:
De klant kan zijn account verwijderen door naar zijn klanteninterface te gaan.
Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het in artikel 9.3 “Verantwoordelijke voor de verwerking” genoemde e-mailadres.
Zij kunnen hun recht op toegang tot hun persoonsgegevens uitoefenen door te schrijven naar het in artikel 9.3 “Verantwoordelijke voor de verwerking” vermelde adres.
Indien de persoonsgegevens waarover de dienstverlener beschikt onjuist zijn, kan hij verzoeken om bijwerking van de informatie door te schrijven naar het in artikel 9, lid 3, “Gegevensbeheerder” vermelde adres.
Zij kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, door te schrijven naar het in artikel 9.3 “Verantwoordelijke voor de verwerking” vermelde adres.
Zij kunnen ook verzoeken om de overdraagbaarheid van de gegevens waarover de dienstverlener beschikt naar een andere dienstverlener
Ten slotte kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens door de dienstverlener
Deze rechten kunnen, zolang zij geen bezwaar maken tegen het doel van de verwerking, worden uitgeoefend door per post of per e-mail een verzoek in te dienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de contactgegevens hierboven staan vermeld.
De voor de verwerking verantwoordelijke moet binnen maximaal een maand antwoorden.
Indien het verzoek van de Klant wordt geweigerd, moet dit met redenen worden omkleed.
De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat hij in geval van weigering een klacht kan indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak aan een gerechtelijke instantie kan voorleggen.
De Klant kan worden gevraagd een vakje aan te kruisen waarmee hij instemt met het ontvangen van informatieve en publicitaire e-mails van de Dienstverlener. De Klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de Dienstverlener (contactgegevens hierboven) of door de link “unsubscribe” te volgen.

ARTIKEL 9 – Intellectuele eigendom

De inhoud van de website latlas.pro is het eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een strafbaar feit van namaak vormen.

ARTIKEL 10 – Toepasselijk recht – Taal

Deze AV en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Franse recht.
Deze AV zijn in het Frans opgesteld. In geval van vertaling in een of meer vreemde talen zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

ARTIKEL 11 – Geschillen

Voor elke klacht kunt u zich wenden tot de klantendienst op het post- of e-mailadres van de Dienstverlener zoals vermeld in ARTIKEL 1 van deze AV.

De Klant wordt er tevens op gewezen dat hij/zij ook gebruik kan maken van het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show
Alle geschillen die voortvloeien uit de koop- en verkooptransacties die zijn gesloten in toepassing van deze AV en die niet in der minne zijn geschikt door de Verkoper of door bemiddeling, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht.