Wettelijke kennisgeving

Site editor :

SAS LATLAS SIRET nummer: 90520645400019

Editorial manager: Frédéric Plisson

65b rue des luitenants Chauveau 71100 Chalon Sur Saone Frankrijk

Telefoon: +33 07 84 38 45 35

E-mail: contact@latlas.online

Website: latlas.pro

Hosting :

Host : O2switch
222 bd Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site latlas.pro wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…) voor een beter gebruikscomfort en een aangenamere grafische weergave.

Wij raden u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc..

Latlas.pro gebruikt alle middelen die tot haar beschikking staan om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te verzekeren.

Fouten of omissies kunnen echter voorkomen. De internetgebruiker zal zich dus moeten vergewissen van de juistheid van de informatie in de buurt van latlas.pro, en de wijzigingen van de site die hij nuttig acht moeten aankondigen. latlas.pro is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die eruit kan voortvloeien.

Cookies: De latlas.pro site kan worden gebracht om u te vragen de cookies te accepteren voor behoeften voor statistieken en weergave. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt.

Het bevat verschillende gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneel zijn zonder de aanvaarding van cookies.

Hyperlinks : De internetsites van kunnen links naar andere internetsites of andere bronnen beschikbaar op internet aanbieden. latlas.pro heeft geen middelen om de sites in verband met zijn internetsites te controleren.

latlas.pro is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder van de informatie, producten of diensten die zij voorstellen, of van enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico’s zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan de gebruiksvoorwaarden dient te houden.

Verleende diensten :

Het geheel van de activiteiten van het bedrijf en zijn informatie worden gepresenteerd op onze site latlas.pro.

latlas.pro spant zich in om op de site latlas.pro zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de site latlas.pro is niet exhaustief en de foto’s zijn niet contractueel.

Zij worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site latlas.pro ter informatie gegeven, en kan deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of evolueren.

Contractuele beperking van de gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of omissies bevatten.

Als u een hiaat, fout of wat een storing lijkt, opmerkt, gelieve dit dan per e-mail te melden aan contact@latlas.online, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, etc.).

Elke inhoud die wordt gedownload, gebeurt op eigen risico en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dientengevolge kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de computer van de gebruiker of voor gegevensverlies als gevolg van het downloaden.

Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een actuele browser.

De hyperlinks die binnen het kader van deze internetsite worden opgezet in de richting van andere bronnen op het internetnetwerk vallen niet onder de verantwoordelijkheid van latlas.pro SAS Latlas

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud van de huidige site latlas.pro, inclusief, in een niet limitatieve manier, de graphics, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en iconen evenals hun lay-out zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoort aan andere bedrijven partners of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van latlas.pro. Deze weergave of reproductie, door middel van een of ander procédé, vormt een vervalsing die wordt gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De niet-naleving van dit verbod vormt een vervalsing die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser in het geding kan brengen. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Procesvoering:

De huidige voorwaarden van de site latlas.pro worden beheerst door de Franse wetten en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het bedrijf afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:

In het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer u onze website latlas.pro bezoekt.

Op dit beginsel bestaan echter bepaalde uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden voorgesteld, kunt u ertoe gebracht worden ons bepaalde gegevens mee te delen zoals : uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw elektronisch adres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier invult, in de rubriek “contact”.

In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u geen gebruik kunnen maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf, of het ontvangen van de nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u op onze website surft, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten waartoe u toegang hebt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden.

Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.